Privacy statement

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bij ons topprioriteit. Daarbij vragen we enkel de minimale gegevens die we nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn.

Uiteindelijk bent u degene die beslist welke gegevens we van u verzamelen. Ook delen we uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming tenzij we hiervoor een noodzakelijk of gerechtvaardigd belang hebben.

In dit privacy-statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen, beveiligen en verwerken. Ons Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • Voorletters
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening uit te voeren. Wij hebben daarmee een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Hieronder leest u met welk doel we deze persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens bij een contactformulier

Bij het contactformulier vragen we uw persoonsgegevens om op de door u gewenste manier contact met u op te nemen. Deze gegevens worden enkel met uw toestemming opgeslagen.

Cookies

Ook maakt onze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Deze cookies gebruiken we om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren.

Dit zijn anonieme of generieke gegevens op basis waarvan we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ook worden de deze gegevens niet gedeeld met derden. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Hoe bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken. Daarbij hebben we adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien. Ook verzamelen we geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Zodra wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen hiervan onverwijld melding doen bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene. Wij zullen daarbij melding doen van de aard, de omvang en de omstandigheden van de inbreuk, de verwachte gevolgen, de voorgestelde maatregelen en de contactgegevens voor verdere opvolging.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. Wanneer u ons hier wel toestemming voor geeft, doen we dit enkel aan een zorgvuldig geselecteerde derde en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Middels contractuele bepalingen verzekeren wij ons ervan dat derden de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument.

Verzoeken, vragen of klachten m.b.t. persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, over te dragen, bezwaar te maken, te laten verwijderen of de bewerking te beperken, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming (fg), Frankrijkstraat 128, 5622 AH Eindhoven of stuur een email naar ​fg@ibrains.nl​. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk en niet later dan 1 maand na ontvangst inwilligen. Waar nodig zullen we derden op de hoogte brengen van uw verzoek en vragen deze overeenkomstig uit te voeren.

Hebt u vragen over ons privacy statement of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wenst u niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde verwerking en besluitvorming? Dan kunt u zich teven wenden tot bovengenoemde functionaris gegevensbescherming.

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, mocht u van mening zijn dat wij onjuist handelen. Dit kan schriftelijk naar Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.